English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
მთავარი მენიუ
ვთამაშობთ ნარდს
ნარდის წესები
   
 

ნარდის წესები

backgammon


ნარდის დაფას აქვს 24 სამკუთხედი, ცვალებადი ფერებით( შავი–თეთრი–შავი–თეთრი…), რომლებსაც ჰქვიათ წერტილები(POINTS). დაფა გაყოფილია 4 ნაწილად, კვადრანტებად, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია 6 ხაზი. თქვენ და თქვენს ოპონენტს გაგაჩნიათ შიდა(სახლი) და გარე დაფა, რომლებიც გაყოფილია ვერტიკალური სექციით–ბორტით. მას შემდეგ რაც  ქვა კვდება იგი თავსდება ბორტზე, და გაცოცხლებით ცოცხლდება მხოლოდ ოპონენტის სახლში. სასტარტო პოზიცია–არის ქვების საწყის პოზიციებში.  სულ თამაშში არის 30 ქვა, 15 ერთი ფერის და 15 მეორე ფერის. თავიდან ქვები ლაგდება შემდეგი პრინციპით: 2 ქვა 24 წერტილში თითოეული მოთამაშისათვის, 5 ქვა 13–ე წერტილში, 3 ყოველ 8–ე წერტილში და 5 ყოველ 6–ე წერტილში. თამაშის მიმართულებ არის, თქვენი ოპონენტის სახლიდან მის გარე დაფამდე–თქვენს სახლამდე.

თამაშის მიზანი.თამაშის მიზანი თითოეული მოთამაშისათვის არის–შემოიყვანოს ყველა ქვა თავის სახლში და შემდეგ მოხსნას ისინი დაფიდან. პირველი მოთამაშე რომელიც მოხსნის ყველა ქვას ითვლება მოგებულად.
Download free software
Play Online Backgammon: tournaments 24/7, you

can play for fun or for real money. Join people from

over the world – Click Here.


თამაშის დასაწყისითამაშის დასაწყისში ორივე მოთამაშე აგდებს კამათელს. ის ვინს უფრო მეტ რიცხვს გააგორებს ის იწყებს თამაშს მოძრაობით იმდენ წერტილზე რამდენიც ამოსდის მას ქვების გაგორებისას.

თუ კამატელის გაგორებისას ამოდის ორივე მოთამაშეს ამოუვა ერთნაირი რიცხვები მაშინ კიდევ ერთხელ გორდება კამათელი მანამ სანამ მოთამაშეებს არ მოუვათ სხვადასხვა რიცხვები.ქვების გადაადგილებაკამათლები ყოველთვის მოძრაობენ წრეზე, ბიჯებით რომლებიც ტოლია კამათელზე ამოსული რიცხვებისა.

რიხვები კამატლებზე აღნიშნავენ განსხვავებულ სხველბს. მაგალითად თუ გაგორდება 4 და 6, ამ შემთხვევაში მოთამაშეს შუძლია ქვის გადაადგლება 4 წერტილზე, საბოლოო წერტილი უნდა იყოს თავისუფალი და შემდეგ შეუძლია შემდეგი ქვის გადაადგილება 6 ერტილზე, ან შეუძლია გააადგილოს ერთი ქვა 10 წერტილზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შუალედური წერტილი არის თაფისუფალი.ქვები ყოველთვის მოძრაობენ გარე დაფიდან სახლისაგენ.ქვა შეიძლება გაადგილებულ იქნას მხოლოდ ღია წერტილში, იმ წერტილში რომელიც არ არის დაკავებული ორი ან ორზე მეტი ქვით. ქვა შეიძლება გადაადგილდეს წერტილზე სადაც არის მოწინააღმდეგის ერთი ქვა. ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგის ქვა ითვლება მკვდარად და თავსდება ბორტზე.იმისათვის რომ თავი დავიცვათ ასეთი შემთხვევებისგან უნდა გამოვიყენოთ სხვლები ისე რომ შეძლების და გვარად ავიცილოთ წერტილები სადაც ერთი ქვა არის გათავსებული. მოთამაშე აკონტორლებს წერტილს თუ ზედ განთავსებულია მისი ორი ქვა.მოთამაშე, თუ ეს შესაძლებელია, უნდა გამოიყენოს ორივე სვლა, ან ოთხი(ეს ის შემთხვევაა როცა კამათლებზე ერთი და იგივე რიცხვები გორდება). თუ მხოლოდ ერთი ქვით არის შესაძლებელი სვლის ან სვლების გაკეთება მოთამაშემ უნდა გააკეთოს ეს სხვლები. იმ შემთხვევაში თუ კამათელზე ამოსული ვარიანტებიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთის გამოყენება უნდა იქნას გამოყენებული უფრო დიდი მნიშვნელობის სვლა. თუ ვერცერთი ქვით ვერ ხერხდება სვლის გაკეთება მაშინ მოთამაშე ტოვებს სვლას. დუბლის შემთხვევაში როცა არის ოთხი სხვლა მოთამაშე უნდა ითამაშოს იმდენი რამდენიც შესაძლებელია.ბორტიბორტი არის წერტრალური ხაზი, რომელიც აცალკევებს გარე და შიდა დაფას, და ის ქვა რომელიც ხვდება მასზე გადის თამაშიდან მანამ სანამ არ გააცოცხლებენ ოპონენტის სახლში.ქვის გაცოცხლებაქვები ცოცხლდებიან წერტილებზე რომლებიც ამოდის ქვებზე(მაგალითად, თუ ამოვიდა 4,2, გაცოცხლება შესაძლებელია 23 ან 21 თეთრებისათვის და 2 ზე ან 40ზე– შავებისათვის). ქვის მოკვლა სავალდებულო არ არის. იმ წერტილებში სადაც ორი ან ორზე მეტი ქვაა, ქვები ვერ ცოცხლდიბიან და მოთამაშე ტოვებს სვლას. თუ მოთამაშემ დაიკავა 6–ვე წერტილი თავის სახლში, თქვენ ვერ აცოცხლებთ ქვებს, მანამ სანამ თქვენი ოპონენტი არ გახსნის ერთ წერტილს მაინც. თუ მოთამაშეს ყავს ქვები ბორტზე ყველა უნდა გააცოცხლოს მანამ სანამ იგი სხვებით თამაშს დაიწყებს.ქვების გამოყვანა დაფიდანქვების გაყვანა არის ფინალური სტადია, იწყება მას მერე რაც ყველა ქვა არის თქვენს სახლში. მას შემდეგ რაც ქვები არიან სახლში ისინი გადიან დაფიდან კამათელზე ამოსული ნომრების შესაბამისად.(მაგალითად თუ ამოვიდა 5,3: შესაძლებელია თითო თითო ქვის მოხსნა 3,5 წერტილიდან ან შავების მოხსნა 20 და 22–დან). ქვების გაყვანის პროცესში შესაძლებებლი ერთი ქვის გაყვანა და ერთი უბრალოდ სვლის კეტება. ყოველი გაგორება სრულდება სრულად(მაგალითად თუ გაგორდა 3, არ შეიძლება 5–ზე სიარული). თუ მოთამაშეს არ აქვს სხვლა იგი ან ტოვებს სხვლას ან აკეთებს სვლას ერთ კუბინზე. მოთამაშე რომელიც პირველი გაიყვანს ყველა 15 ქვას დაფიდან იგებს.გაორმაგებატრიქტრაკ ნარდში თამაშობენ შეთანხმებული ფსონით წერტილზე. ყოველი თამაში იწყება ერთი წერტილიდან. თამაშის მანძილზე მოთამაშე, რომელიც გრძნობს, რომ მას აქვს საკმარისი უპირატესობა, შეუძლია შესთავაზოს ფსონის გაზრდა. მას შეუძლია ამის გაკეთება თავის სვლამდე და მანამ სანამ ის კამათელს გააგორებს.მოთამაშე რომელსაც სთავაზობენ ფსონის გაზრდას შეუძლია უარის თქმა, როცა იგი თმობს და იქდის ერთი ქულით. სხვანაირად მან უნდა მიიღოს გაორმაგება და უნდა ითამაშოს ოფრო დიდი ფსონით. მოთამაშე რომელიც იღებს გაორმაგებას, ხდება კამათლის მფლობელი და მხოლოდ მას შეუძლია გაორმაგების გაკეთება.შემდგომი გაორმაგება იმავე თამაშში არის გადაგაორმაგება. თუ მოთამაშე არ იღებს გაორმაგებას მან უნდა გადაიხადოს რიცხვი ქულებით რომელიც იყო გაორმაგებამდე. სხვანაირად კი ის ხდება კამათლის მფლობელი და თამაშეი გრძელდება წინა ფსონის გასაზრდელად. თამაშში არ არის შეზღუდვები.წესი Jacobyგამონები და ბეკგამონები თამაშობენ დუბლების გარეშე თუ არ შეთანხმდებიან მათი თამაშზე. ეს აჩქარებს თამაშს რამეთუ გამოირიხდება მომენტი როცა მოთამაშე გაურბის გაორმაგებას, რომ ითამაშოს გამონი. იაკობის  წესი ძირითადში გამოიყენება თამაშებში ფულზე.კროუფორდის წესი.n–წერტილიან თამაშში თუ თქვენი მოწინააღმდეგე გისწრებთ, როცა იგი უახლოვდება n-1 წერტილს, თქვენ გეკრძალებად წყვილი ქვების გამოყენება.Recently written and posted Backgammon Articles:

DiceArena ™ – the next poker game
DiceArena ™ is the newest invention in multiplayer gambling. It is of course based on dice and not cards and there are a suite of games. The game was developed by Swedish online game developer Jadestone….
Written by John Hill Sunday, September 28, 2008

MotionX Dice for iPhone
Fullpower® is the leader in developing mobile sensing solutions. On August 18th, they released the MotionX ™ Dice for the iPhone and iPod Touch. It was the consumers that led to the generation of this product….
Written by: Michael Jones Thursday, September 11, 2008

The latest variation – SassanGammon
2008 seems to be the year for variations on backgammon. The World Backgammon Association (WBA) has announced a new variation in backgammon called SassanGammon ©. The rules have finally been changed to their final form….
Written by: Alexandra Torres Wednesday, September 10, 2008

Some Information and Tips on Backgammon Sets
Backgammon sets are as varied as the players who own them. In many cases, the styles of sets for playing backgammon reflect the personal style of the owner. Here’s some general information about backgammon playing sets and where to find them….
Written by John Adler Monday, September 01, 2008

უკანასკნელ თვეებში გამოქვეყნებული სტატიები:
ოქტომბერი 2008სექტემბერი 2008აგვისტო 2008ივნისი 2008
იანვარი 2008თებერვალი 2008დეკემბერი 2007ნოემბერი 2007
სექტემბერი 2007ოქტომბერი 2007აგვისტო 2007ივლისი 2007
ივნისი 2007მაისი 2007აპრილი 2007მარტი 2007
თებერვალი 2007იანვარი 2007დეკემბერი 2006სექტემბერი 2006
აგვისტო 2006ივლისი 2006ივნისი 2006მაისი 2006
აპრილი 2006მარტი 2006თებერვალი 2006იანვარი 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar