English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
Main menu
Playing Backgammon
Backgammon History
Backgammon Rules
Chouette Rules
Backgammon Scoring
Game Etiquettes
Backgammon Tips
Online Backgammon
Opening Moves
Beginners Strategy
Backgammon site review
Best poker sites
About Us
   
 

Articles published on July 2007

Backgammon – een broodje van dobbelt (in Dutch)
Het spelen backgammon is activiteit van die door miljoenen mensen van rond de wereld zo vele jaren is genoten….
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 13:58:06)

De beste Online Backgammon opties (in Dutch)
De online backgammon plaatsen springen helemaal over Online op dankzij de pas ontdekte populariteit van het raadsspel….
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 13:58:06)

welke Internet backgammon is ongeveer allen? (in Dutch)
U kunt op backgammon op TV gelet hebben en alle boeken gelezen hebben maar hoe u kunt leren om het spel volledig te begrijpen als u echt het niet hebt gespeeld….
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 13:58:06)

Het is allen ongeveer op lijnbackgammon (in Dutch)
Backgammon is zeer populair wereldwijd gespeeld spel. De mensen spelen voor plezier bij partij, vriendenplaats, op kleine lijsten of in het park….
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 13:58:06)

Backgammon – een Spel van de Vaardigheid (in Dutch)
ackgammon is een vaardigheidsspel, stelt deze classificatie het van om het even welke beperkingen vrij die aan het tegen wettelijke of overheidskwarten worden opgelegd….
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 13:58:06)

Rotolo del backgammon- A dell’dadi (in Italian)
Il gioco del backgammon è attività che è stata goduta da milioni di gente intorno al mondo per tanti anni….
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 13:57:56)

Le opzioni del backgammon in linea migliori (in Italian)
I luoghi in linea del backgammon stanno generando dappertutto grazie in linea alla popolarità newfound del gioco del bordo….
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 13:57:56)

che backgammon del Internet è tutto il circa? (in Italian)
Potete guardare il backgammon sulla TV e leggere tutti i libri ma come potete imparare capire il gioco completamente se realmente non lo avete giocato….
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 13:57:56)

È tutto il circa in linea backgammon (in Italian)
Il backgammon è gioco molto popolare giocato universalmente. Popoli il gioco per godimento al partito, posto degli amici, sulle piccole tabelle o nel parco….
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 13:57:56)

Backgammon- Un Gioco Di Abilità (in Italian)
il ackgammon è un gioco di abilità, questa classificazione lo esenta da tutte le limitazioni imposte esso dai quarti di governo o legali….
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 13:57:56)

Rolle des Backgammon- A von Würfel (in German)
Backgammon zu spielen ist Tätigkeit, die von den Millionen Leuten um von der Welt für so viele Jahre genossen worden ist….
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 13:57:47)

Die besten on-line-Backgammonwahlen (in German)
On-line-Backgammonaufstellungsorte entstehen ganz über die on-line-dank die neuentdeckte Popularität des Brettspiels….
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 13:57:47)

welcher Internet Backgammon ist ganz ungefähr? (in German)
Sie können Backgammon auf Fernsehapparat aufgepaßt haben und alle Bücher lesen aber, wie Sie erlernen können, das Spiel völlig zu verstehen, wenn Sie nicht es wirklich gespielt haben….
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 13:57:47)

Es ist ganz ungefähr auf Linie Backgammon (in German)
Backgammon ist das sehr populäre Spiel, das weltweit gespielt wird. Bevölkeren Sie Spiel für Genuß an der Partei, Freundplatz, auf kleinen Tabellen oder im Park….
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 13:57:47)

Backgammon- Ein Fähigkeit Spiel (in German)
ackgammon ist ein Fähigkeit Spiel, befreit diese Klassifikation es von allen möglichen Beschränkungen, die ihr durch die zugelassene oder Regierung Viertel auferlegt werden….
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 13:57:47)

Rouleau du jacquet A d’matrices (in French)
Jouer au jacquet est une activité qui a été appréciée par des millions de personnes de partout dans le monde pendant tant d’années….
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 13:57:36)

Les meilleures options en ligne de jacquet (in French)
Les emplacements en ligne de jacquet prennent naissance partout grâce en ligne à la popularité récemment découverte du jeu de conseil….
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 13:57:36)

quel jacquet d’Internet est tout environ ? (in French)
Vous pouvez avoir observé le jacquet sur la TV et lire tous les livres mais comment pouvez vous apprendre à comprendre le jeu entièrement si vous démuni le jouiez réellement….
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 13:57:36)

Il est tout environ sur la ligne jacquet (in French)
Le jacquet est jeu très populaire joué dans le monde entier. Peuplez le jeu pour le plaisir à la partie, place d’amis, sur de petites tables ou en parc….
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 13:57:36)

Jacquet Un Jeu De Compétence (in French)
l’ackgammon est un jeu de compétence, cette classification l’exempte de toutes les restrictions imposées là-dessus par les quarts légaux ou de gouvernement….
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 13:57:36)

Jugar A Chaquete En línea (in Spanish)
Si usted es un ventilador de los juegos de tablero ra’pido-establecidos el paso e interactivos, entonces usted no deseará faltar hacia fuera en el fenómeno en línea del chaquete que ocurre en los siti…
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 13:50:16)

Vantagens de jogar jogos em linha (in Portuguese)
As desvantagens do Internet no gaming geral e em linha no detalhe são sabidas a todos….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:59:56)

Jogando O Backgammon Em linha (in Portuguese)
Se você for um ventilador de jogos de placa rápido-passeados e interativos, então você não quererá faltar para fora no fenômeno em linha do backgammon que ocorre em locais do gaming worldwide….
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:59:56)

Πλεονεκτήματα τα σε απευθείας σύνδεση παιχνίδια (in Greek)
Τα μειονεκτήματα του Διαδικτύου γενι_…
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:59:35)

Σε απευθείας σύνδεση τάβλι παιχνιδιού (in Greek)
Εάν είστε ένας ανεμιστήρας των γρήγορ …
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:59:35)

オンラインゲームをする利点 (in Japanese)
一般的な、オンライン賭博のインターネットの不利な点…
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:58:17)

オンラインバックギャモンをすること (in Japanese)
速速度を計られた相互ボードゲームのファンなら、それ…
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:58:17)

Voordelen om Online Spelen Te spelen (in Dutch)
De nadelen van Internet in het algemeen en online gokken in het bijzonder zijn gekend aan iedereen….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:58:06)

Het spelen Online Backgammon (in Dutch)
Als u een ventilator van snel-afgepaste en interactieve raadsspelen bent, dan zult u niet het online backgammon fenomeen willen missen die bij gokkenplaatsen wereldwijd plaatsvinden….
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:58:06)

Vantaggi di gioco dei giochi in linea (in Italian)
Gli svantaggi del Internet nel gioco generale ed in linea in particolare sono conosciuti a tutto….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:57:56)

Gioco Del Backgammon In linea (in Italian)
Se siete un ventilatore dei giochi veloce-percorsi ed interattivi del bordo, allora non desidererete mancare fuori sul fenomeno in linea del backgammon che avviene ai luoghi di gioco universalmente….
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:57:56)

Vorteile des Spielens der on-line-Spiele (in German)
Die Nachteile des Internets im allgemeinen und on-line-Spiel insbesondere bekannt zu jeder….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:57:47)

Spielen Von von On-line-Backgammon (in German)
Wenn Sie ein Ventilator der schnell-geschrittenen und wechselwirkenden Brettspiele sind, dann wünschen Sie nicht heraus auf dem on-line-Backgammonphänomen vermissen, das weltweit an den Spielaufstellu…
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:57:47)

Avantages de jouer les jeux en ligne (in French)
Les inconvénients de l’Internet en général le jeu et en ligne en particulier sont connus à chacun….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:57:36)

Jouer Au Jacquet En ligne (in French)
Si vous êtes un ventilateur des jeux de conseil rapide-entraînés et interactifs, alors vous ne voudrez pas manquer dehors sur le phénomène en ligne de jacquet ayant lieu aux emplacements de jeu dans l…
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:57:36)

Playing Online Backgammon
If you’re a fan of fast-paced and interactive board games, then you won’t want to miss out on the online backgammon phenomenon taking place at gaming sites worldwide….
Article byEva S. Flint (26/07/2007 13:41:51)

Advantages of Playing Online Games
The disadvantages of the internet in general and online gaming in particular are known to everyone….
Article bySaul Rivers (25/07/2007 13:41:51)

Chaquete – Las Probabilidades (in Spanish)
Aquí están las probabilidades del cubo del chaquete: Números dobles: 6 El doble 1 significa 4 por 1; o 1, 2, 3, 4 El doble 2 significa 4 por 2; o 2, 4, 6, 8 El doble 3 significa 4 por 3; o 3, 6, 9, 12…
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 13:50:16)

El objeto del chaquete (in Spanish)
Esto es sobre cuál está el chaquete todo: El objeto del chaquete está para que cada jugador traiga a todos sus hombres en su hogar-tablero, y después los lleve del tablero….
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 13:50:16)

Rodillo del chaquete A del dados (in Spanish)
Jugar a chaquete es la actividad que ha sido gozada por millones de gente alrededor del mundo por tan muchos años….
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 13:50:16)

Las mejores opciones en línea del chaquete (in Spanish)
Los sitios en línea del chaquete se están originando todo sobre los gracias en línea al renombre newfound del juego de tablero….
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 13:50:16)

¿qué chaquete del Internet está todo alrededor? (in Spanish)
Usted puede haber mirado chaquete en la TV y leer todos los libros pero cómo puede usted aprender entender el juego completamente si usted no lo ha jugado realmente….
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 13:50:16)

Está todo alrededor en la línea chaquete (in Spanish)
El chaquete es juego muy popular jugado por todo el mundo. Pueble el juego para el disfrute en el partido, lugar de los amigos, en las tablas pequeñas o en el parque….
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 13:50:16)

Chaquete Un Juego De la Habilidad (in Spanish)
el ackgammon es un juego de la habilidad, esta clasificación lo exime de cualquier restricción impuesta ante ella por los cuartos legales o del gobierno….
Article byplaying-backgammon.com (24/07/2007 13:50:16)

Backgammon- A Skill Game
ackgammon is a skill game, this classification exempts it from any restrictions imposed on it by legal or government quarters….
Article byEva S. Flint (24/07/2007 13:41:51)

It’s all about on line backgammon
Backgammon is very popular game played worldwide. People play for enjoyment at party, friends place, on small tables or in the park. It gives a different kind of sensation to play backgammon….
Article byEva S. Flint (22/07/2007 15:02:19)

what internet backgammon is all about?
You may have watched backgammon on TV and read all the books but how can you learn to understand the game fully if you have not actually played it….
Article byEva S. Flint (21/07/2007 15:02:19)

The best Online Backgammon options
Online backgammon sites are springing up all over the Online thanks to the board game’s newfound popularity….
Article byEva S. Flint (20/07/2007 15:02:19)

Backgammon- A roll of a dice
Playing backgammon is activity that has been enjoyed by millions of people from around the world for so many years….
Article byEva S. Flint (19/07/2007 15:02:19)

The object of Backgammon
This is what backgammon is all about: The object of Backgammon is for each player to bring all his men into his home-board, and then to bear them off the board….
Article byEva S. Flint (18/07/2007 15:02:19)

Backgammon – The Probabilities.
Here are the backgammon cube Probabilities:Double numbers: 6 Double 1 means 4 times 1; or 1, 2, 3, 4Double 2 means 4 times 2; or 2, 4, 6, 8Double 3 means 4 times 3; or 3, 6, 9, 12Double 4 means 4 time…
Article byEva S. Flint (16/07/2007 18:43:28)

Controles do tempo no backgammon (in Portuguese)
Em a maioria de locais do backgammon, tais como play65, cada jogo é cronometrado para assegurar-se de que o jogo prosiga em um ritmo razoável….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 19:06:12)

Χρονικοί έλεγχοι στο τάβλι (in Greek)
Στις περισσότερες περιοχές ταβλιών, ό …
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 19:05:58)

Ladbrokes 步步高回顾 (in Chinese)
顶面英国的赌博的小组- Ladbrokes 发射它的网上步步高软件以高质量图表、音响效果和词组翻译设施使多文化通信更加容易。
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 17:30:55)

时间控制在步步高 (in Chinese)
在多数步步高站点, 譬如play65, 各场游戏被计时保证, 戏剧进行…
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 17:30:55)

バックギャモンの時間制御方式 (in Japanese)
ほとんどのバックギャモンの場所で、play65 のような、演劇&…
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 19:05:54)

De Controles van de tijd in Backgammon (in Dutch)
Voor de meeste backgammon plaatsen, zoals play65, is elk spel vastgesteld om ervoor te zorgen dat het spel aan een redelijk tempo te werk gaat….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 19:05:50)

Comandi di tempo in backgammon (in Italian)
Sulla maggior parte dei luoghi del backgammon, quale play65, ogni gioco è cronometrato per accertarsi che il gioco continui ad un passo ragionevole….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 18:53:32)

Zeit-Kontrollen im Backgammon (in German)
Auf den meisten Backgammonaufstellungsorten wie play65, wird Zeit jedes Spiels festgesetzt, um sicherzugehen, daß Spiel an einem angemessenen Schritt fortfährt….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 18:53:29)

Commandes de temps dans le jacquet (in French)
Sur la plupart des emplacements de jacquet, tels que play65, chaque jeu est chronométré pour s’assurer que le jeu procède à un rythme raisonnable….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 18:53:25)

Controles del tiempo en chaquete (in Spanish)
En la mayoría de los sitios del chaquete, tales como play65, cada juego se mide el tiempo para asegurarse de que el juego procede en un paso razonable….
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 18:53:21)

Time Controls in Backgammon
On most backgammon sites, such as play65, each game is timed to ensure that play proceeds at a reasonable pace. You can play either at Normal speed (45 sec a turn) or Fast speed (25 sec a turn)….
Article byEva S. Flint (15/07/2007 18:43:28)

revisão do backgammon 888 (in Portuguese)
o backgammon 888 é o backgammon novo fornecido pelo poço sabido 888 grupos que funciona também o casino 888 e o poker pacífico. O backgammon 888 está atualmente disponível somente na versão flash….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 19:06:12)

Revisão Do Backgammon De Ladbrokes (in Portuguese)
O grupo gambling britânico superior – Ladbrokes lançou apenas seu software em linha do backgammon com os gráficos da qualidade elevada, efeitos sadios e uma facilidade da tradução da frase para fazer uma comunicação multicultural mais fácil.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 19:06:12)

αναθεώρηση 888 ταβλιών (in Greek)
το τάβλι 888 είναι το νέο τάβλι που παρέχε …
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 19:05:58)

Αναθεώρηση ταβλιών Ladbrokes (in Greek)
Η κορυφαία βρετανική παίζοντας ομάδα – Ladbrokes προώθησε ακριβώς το σε απευθείας σύνδεση λογισμικό ταβλιών του με την υψηλής ποιότητας γραφική παράσταση, τα υγιή αποτελέσματα και μια δυνατότητα μεταφράσεων φράσης για να καταστήσει την πολυπολιτισμική επικοινωνία ευκολότερη.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 19:05:58)

888 バックギャモンの検討 (in Japanese)
888 バックギャモンはまた888 カジノ及び太平洋の火かき棒を…
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 19:05:54)

Ladbrokes のバックギャモンの検討 (in Japanese)
上のイギリスの賭けるグループ- multicultural コミュニケーションをより容易にさせるためにLadbrokes はちょうど良質のグラフィック、音響効果および句翻訳設備が付いているオンラインバックギャモンソフトウェアを進水させた。
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 19:05:54)

888 backgammon overzicht (in Dutch)
backgammon 888 is nieuwe backgammon die door bekende groep 888 wordt verstrekt die ook casino 888 en vreedzame poker in werking stelt. Backgammon 888 is nu verkrijgbaar slechts op flitsversie….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 19:05:50)

Backgammon van Ladbrokes Overzicht (in Dutch)
De hoogste Britse gokkende groep – Ladbrokes lanceerde enkel zijn online backgammon software met de grafiek van uitstekende kwaliteit, correcte gevolgen en een uitdrukkings vertaalfaciliteit om multiculturele mededeling gemakkelijker te maken.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 19:05:50)

rassegna del backgammon 888 (in Italian)
il backgammon 888 è il nuovo backgammon fornito dai 888 gruppi ben noto che inoltre fa funzionare il casino 888 ed il poker pacifico….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 18:53:32)

Rassegna Del Backgammon Di Ladbrokes (in Italian)
Il gruppo di gioco britannico superiore – Ladbrokes ha lanciato appena il relativo software in linea del backgammon con i grafici di alta qualità, gli effetti sani e una funzione di traduzione di frase per rendere la comunicazione multicultural più facile.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 18:53:32)

Bericht des Backgammon 888 (in German)
Backgammon 888 ist der neue Backgammon, der von der weithin bekannten 888 Gruppe zur Verfügung gestellt wird, die Kasino auch 888 und pazifisches poker laufen läßt….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 18:53:29)

Ladbrokes Backgammon-Bericht (in German)
Die obere britische spielende Gruppe – Ladbrokes stieß gerade seine on-line-Backgammon-Software mit hohe Qualitätsgraphiken aus, stichhaltigen Effekten und einem Phrase Übersetzung Service, um multikulturelle Kommunikation einfacher zu bilden.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 18:53:29)

revue du jacquet 888 (in French)
le jacquet 888 est le nouveau jacquet fourni par les 888 groupes bien connu qui court également le casino 888 et le poker Pacifique….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 18:53:25)

Revue De Jacquet De Ladbrokes (in French)
Le groupe de jeu britannique supérieur – Ladbrokes a juste lancé son logiciel en ligne de jacquet avec des graphiques de haute qualité, des effets sains et un service de traduction d’expression pour faciliter la communication multiculturelle.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 18:53:25)

revisión del chaquete 888 (in Spanish)
el chaquete 888 es el chaquete nuevo proporcionado por los 888 grupos bien conocido que también funciona el casino 888 y el póker pacífico….
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 18:53:21)

Revisión Del Chaquete De Ladbrokes (in Spanish)
El grupo de juego británico superior – Ladbrokes acaba de lanzar su software en línea del chaquete con los gráficos de la alta calidad, los efectos sonoros y una facilidad de la traducción de la frase para hacer la comunicación multicultural más fácil.
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 18:53:21)

Ladbrokes Backgammon Review
The top British gambling group – Ladbrokes just launched its online backgammon software with high quality graphics, sound effects and a phrase translation facility to make multicultural communication easier.
Article byEva S. Flint (14/07/2007 18:43:28)

888 backgammon review
888 backgammon is the new backgammon provided by the well known 888 group who also runs 888 casino and pacific poker. The 888 backgammon is currently available only on flash version….
Article byEva S. Flint (07/07/2007 02:10:21)

Причины почему online казина более лучшие чем приземляются основанные казина (in Russian)
Причины почему online казина более луч…
Article byplaying-backgammon.com (31/07/2007 17:32:53)

Наградите для вашего искусства игры – триктрака игры online (in Russian)
Триктрак Триктрак будет очень ст…
Article byplaying-backgammon.com (30/07/2007 17:32:53)

Видео- Введение Покера (in Russian)
2 главными типами машин в казинах …
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 17:32:53)

Играя в азартные игры концы и стратегии (in Russian)
Играя в азартные игры концы и стрk…
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 17:32:53)

Перед Вами Игра (in Russian)
Перед Вами Игра Если вы решаете сm…
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 17:32:53)

Почему настолько много игроков поворачивают к online триктраку (in Russian)
Если вы будете вентилятором online игр…
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 17:32:53)

Успешно Стратегия Триктрака (in Russian)
Вы можете услышать много о важнос…
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 17:32:53)

Что триктрак online должен предложить (in Russian)
Вы играете триктрак? Если вы отвеm…
Article byplaying-backgammon.com (24/07/2007 17:32:53)

Online ресурсы триктрака (in Russian)
Когда оно приходит к online вещи общины…
Article byplaying-backgammon.com (23/07/2007 17:32:53)

Как Вы Выигрываете Лотерею & Игру Для Свободно (in Russian)
lotto ** новое систем-delaet ** moneymoneymoney Если вы имели П…
Article byplaying-backgammon.com (22/07/2007 17:32:53)

IRISH ПРЕОБЛАДАЮТ СПИСОК BET365S ГРАНДИОЗНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ (in Russian)
IRISH ПРЕОБЛАДАЮТ СПИСОК с 5 ирландски…
Article byplaying-backgammon.com (21/07/2007 17:32:53)

Самые лучшие Возможности Триктрака Интернета (in Russian)
Места триктрака интернета spring up повl…
Article byplaying-backgammon.com (20/07/2007 17:32:53)

Выучьте как сыграть триктрак и выиграть (in Russian)
Если вы будете вентилятором клас…
Article byplaying-backgammon.com (19/07/2007 17:32:53)

Ожидание Находится Над… (in Russian)
“и окончательно …….
Article byplaying-backgammon.com (18/07/2007 17:32:53)

Blackjack для потехи и профита online! (in Russian)
Be it online blackjack турниры или одно поставили в …
Article byplaying-backgammon.com (17/07/2007 17:32:53)

Секрет к выигрывать online blackjack! Концы blackjack (in Russian)
Я иду сказать вам секрет к выигрыk…
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 17:32:53)

Новые online игры казина. Новые игры казина? (in Russian)
Разнообразие предложенных прод&#…
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 17:32:53)

Игры казина. Случайнаяа игра для азиатов – больше чем как раз а (in Russian)
Практически все азиатские стран&…
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 17:32:53)

Оправляет: Книги для beginners и предварительных игроков (in Russian)
Рассмотрено осложнено, оправляе&…
Article byplaying-backgammon.com (13/07/2007 17:32:53)

10 концов для выбирать правое online казино (in Russian)
Много факторов идут в решение выб…
Article byplaying-backgammon.com (12/07/2007 17:32:53)

Триктрак свертывает back into способ (in Russian)
Я выучил триктрак от precocious ребенка на &…
Article byplaying-backgammon.com (11/07/2007 17:32:53)

Держать управление остаться в проверке ваших финансов играя в азартные игры (in Russian)
Online казина подмечут глобус по мере т…
Article byplaying-backgammon.com (10/07/2007 17:32:53)

Как найти хорошие online комнаты покера (in Russian)
Много факторов должны быть рассм…
Article byplaying-backgammon.com (09/07/2007 17:32:53)

新扣人心弦的网上步步高比赛 (in Chinese)
腌火腿在网是一个新赌博站点以提高球员的乐趣和乐趣的…
Article byplaying-backgammon.com (29/07/2007 17:30:55)

步步高- 三个基本的战略 (in Chinese)
用非常一般用语, 有3 个基本的战略被使用。您需要能立即…
Article byplaying-backgammon.com (28/07/2007 17:30:55)

怎么掌握步步高技术 (in Chinese)
步步高是普遍的赛许多年。这是赛相似与验查员, 然而您௚…
Article byplaying-backgammon.com (27/07/2007 17:30:55)

网上赌博采取一个整体新方向 (in Chinese)
从互联网的出现, 比赛是同义字的以在网上去。但, 直到现…
Article byplaying-backgammon.com (26/07/2007 17:30:55)

国际金钱调动 (in Chinese)
国际金钱调动是您的国际移动并且/或者事务的一根本部份…
Article byplaying-backgammon.com (25/07/2007 17:30:55)

啤牌比赛电路联赛 (in Chinese)
在2004 年10月25 日Harrah 的宣布啤牌比赛联赛的创作巡回, 标记啤牌Ļ…
Article byplaying-backgammon.com (24/07/2007 17:30:55)

5 个巨大啤牌要诀 (in Chinese)
1….
Article byplaying-backgammon.com (23/07/2007 17:30:55)

怎么掌握低限得克萨斯Hold’em – 第部分1 – 介绍 (in Chinese)
我决定开始一个系列关于怎样学会和掌握得克萨斯Hold’em 因为…
Article byplaying-backgammon.com (22/07/2007 17:30:55)

步步高规则变异 (in Chinese)
荷兰规则: 这个规则适用于比赛比赛和阐明, 拖车可能只加…
Article byplaying-backgammon.com (21/07/2007 17:30:55)

步步高加倍或不加倍? (in Chinese)
加倍的立方体的介绍入比赛负责主要对快速的飞跃在现代步步高大众化。
Article byplaying-backgammon.com (20/07/2007 17:30:55)

什么是步步高比赛? (in Chinese)
步步高是障碍种族在15 个人之间二支军队每个, 它是最旧的…
Article byplaying-backgammon.com (19/07/2007 17:30:55)

Chouette 比赛(步步高的兄弟) (in Chinese)
Chouette 是允许广泛球员在赛同时参与步步高的变异。 当所有ங…
Article byplaying-backgammon.com (18/07/2007 17:30:55)

成为一名更好的步步高球员 (in Chinese)
我认为第一步在适合一个好球员将体会是什么游戏步步高…
Article byplaying-backgammon.com (17/07/2007 17:30:55)

基本的步步高战略为新球员 (in Chinese)
第一个和多数重要规则: 唯一验查员在点是脆弱的对敌对ਟ…
Article byplaying-backgammon.com (16/07/2007 17:30:55)

步步高板设定 (in Chinese)
如果您想要学会打步步高和您已经会扮演这会是蛋糕的验…
Article byplaying-backgammon.com (15/07/2007 17:30:55)

步步高游戏规则 (in Chinese)
步步高规则是同样许多年。许多人演奏比赛并且采取步步…
Article byplaying-backgammon.com (14/07/2007 17:30:55)

录影啤牌介绍 (in Chinese)
二主要类型机器在赌博娱乐场中是老虎机和录影啤牌机器…
Article byplaying-backgammon.com (13/07/2007 17:30:55)

赌博的要诀和战略 (in Chinese)
赌博的要诀和战略 赌博可能是乐趣和激发。但是当任何人…
Article byplaying-backgammon.com (12/07/2007 17:30:55)

在您之前戏剧 (in Chinese)
在您之前戏剧 如果您决定在网上赌博娱乐场中演奏, 这几ë…
Article byplaying-backgammon.com (11/07/2007 17:30:55)

为什么许多球员转向网上步步高 (in Chinese)
如果您是网上委员会比赛风扇象棋和验查员然后您愉快知…
Article byplaying-backgammon.com (10/07/2007 17:30:55)

一个成功的步步高战略 (in Chinese)
您也许听见了很多关于开发一个酣然的步步高战略的重要…
Article byplaying-backgammon.com (09/07/2007 17:30:55)

Nuevo torneo en línea emocionante del chaquete (in Spanish)
La Gammon-en-Red es un sitio nuevo del juego con la meta fundamental de realzar la diversión y el placer del jugador….
Article byplaying-backgammon.com (11/07/2007 17:29:22)

Chaquete – Tres Estrategias Básicas (in Spanish)
En términos muy generales, hay 3 estrategias básicas empleadas. Usted necesita poder cambiar estrategias inmediatamente mientras que el curso del juego revela….
Article byplaying-backgammon.com (10/07/2007 17:29:22)

Cómo Dominar Las Técnicas Del Chaquete (in Spanish)
El chaquete ha sido un juego popular por muchos años. Es un juego similar a los inspectores, no obstante su estrategia es la completa enfrente de….
Article byplaying-backgammon.com (09/07/2007 17:29:22)

Play65주사위 놀이 위치 검토 (in Korean)
주사위 놀이 선수는 가지가지 군중 이다 고Play65이 잘 명심하기 &…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:43)

Просмотрение места триктрака Play65 (in Russian)
Website play65 предлагает хорошую информаци&…
Article byplaying-backgammon.com (08/07/2007 17:32:53)

Revisão do local do backgammon Play65 (in Portuguese)
O Web site play65 oferece a informação boa e é traduzido a 15 línguas diferentes desde que Play65 está bem ciente que os jogadores do backgammon são uma multidão variada….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:39)

Play65 αναθεώρηση περιοχών ταβλιών (in Greek)
Ο ιστοχώρος play65 προσφέρει τις καλές πληρ&#…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:36)

Play65 步步高站点回顾 (in Chinese)
play65 网站提供好信息和被翻译对15 种不同语言因为Play65 知道很好…
Article byplaying-backgammon.com (08/07/2007 17:30:55)

Play65 バックギャモンの場所の検討 (in Japanese)
play65 ウェブサイトはバックギャモンプレーヤーは色々な群&…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:32)

Play65 backgammon plaatsoverzicht (in Dutch)
De play65- website biedt goede informatie aan en is vertaald aan 15 verschillende talen aangezien Play65 zich goed ervan bewust is dat backgammon de spelers een gevarieerde menigte zijn….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:30)

Rassegna del luogo del backgammon Play65 (in Italian)
Il Web site play65 offre buone informazioni ed è tradotto a 15 lingue differenti poiché Play65 è bene informato che i giocatori del backgammon sono una folla varia….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:28)

Aufstellungsortbericht des Backgammon Play65 (in German)
Die Web site play65 bietet gute Informationen an und wird zu 15 unterschiedlichen Sprachen übersetzt, da Play65 gut beachtet, daß Backgammonspieler eine mannigfaltige Masse sind….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:26)

Revue d’emplacement du jacquet Play65 (in French)
Le site Web play65 offre la bonne information et est traduit à 15 langues différentes puisque Play65 se rend bien compte que les joueurs de jacquet soient une foule diverse….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:49:23)

Revisión del sitio del chaquete Play65 (in Spanish)
El Web site play65 ofrece la buena información y se traduce a 15 diversas idiomas puesto que Play65 está bien enterado que los jugadores del chaquete son una muchedumbre variada….
Article byplaying-backgammon.com (08/07/2007 17:29:22)

Play65 backgammon site review
The play65 website offers good information and is translated to 15 different languages since Play65 is well aware that backgammon players are a varied crowd….
Article byEva S. Flint (06/07/2007 17:47:22)

ГОВОРЯ ТРИКТРАК (in Russian)
ГОВОРЯ ТРИКТРАК Язык multi гранен и multi п&…
Article byplaying-backgammon.com (07/07/2007 17:32:53)

JAVA PLAY65 (in Russian)
Penned Бен oakland и Milton Drake в 1940, и выпущено в 90’с популя&#…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:32:53)

什么步步高在网上必须提供 (in Chinese)
您打步步高吗? 如果您回答是是, 然后为什么不尝试网上步…
Article byplaying-backgammon.com (07/07/2007 17:30:55)

网上步步高资源 (in Chinese)
当它来到可能是前述的网上步步高社区一个事是, 它不完ࠤ…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:30:55)

konuşmak tavla (in Turkish)
konuşmak tavla dil bkz. be multi sulu ve multi dil that�s değil -e doğru demek sen -si olmak daha -dan bir dil o adil vasıta you�re güçlü -e doğru konuşmak daha -dan bir dil….
Article byplaying-backgammon.com (07/07/2007 17:30:21)

kazanmak vasıl enterne tavla (in Turkish)
eğer sen are yeni -e doğru online tavla ve seyir -e doğru geliştirmek senin beceri sen -ecek lüzum tavla strateji -e doğru yardım etmek sen kazanmak….
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:30:21)

El Juego En línea Toma Una Nueva Dirección Entera (in Spanish)
Desde el advenimiento del Internet, los juegos han sido sinónimos con ir en línea. Pero, hasta este momento, se ha limitado a casino-style, a la actuación de papeles y a los juegos del cabrito….
Article byplaying-backgammon.com (07/07/2007 17:29:22)

Transferencia Internacional Del Dinero (in Spanish)
La transferencia internacional del dinero es una parte esencial de su movimiento y/o negocio internacionales, que, si está dirigida correctamente puede alzar su fondo o fondos que colocan dramáticamen…
Article byplaying-backgammon.com (06/07/2007 17:29:22)Recently written and posted Backgammon Articles:

Some Information and Tips on Backgammon Sets
Backgammon sets are as varied as the players who own them. In many cases, the styles of sets for playing backgammon reflect the personal style of the owner. Here’s some general information about backgammon playing sets and where to find them….
Written by John Adler 01 September 2008.

An Overview of Gambling in Backgammon
The possibility of gambling in backgammon is built into the game via the doubling cube. This doesn’t mean that you have to wager money in backgammon – simply don’t use the doubling cube for a gambling-free game….
Written by Benjamin Sami 31 August 2008.

Some Information on the Backgammon Board
The game board for playing backgammon is set up in a very specific way. In this article, we’ll present a brief overview of how to set up a backgammon board….
Written by Longlake James 31 August 2008.

Online Backgammon Strategy vs. “Live” Backgammon” Strategy
Playing strategic online backgammon involves a few adjustments from playing live games. This article discusses how to develop a strategy for playing online backgammon….
Written by Bob Ross 01 September 2008.

Recent Month’s Articles:
September 2008August 2008June 2008
January 2008February 2008December 2007
November 2007September 2007October 2007
August 2007July 2007June 2007
May 2007April 2007March 2007
February 2007January 2007December 2006
September 2006August 2006July 2006
June 2006May 2006April 2006
March 2006February 2006January 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar