English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
Main menu
Playing Backgammon
Backgammon History
Backgammon Rules
Chouette Rules
Backgammon Scoring
Game Etiquettes
Backgammon Tips
Online Backgammon
Opening Moves
Beginners Strategy
Backgammon site review
Best poker sites
About Us
   
 

Articles published on February 2007

怎么赢取在步步高- 使用加倍的立方体 (in Chinese)
关于加倍的立方体 有大好处在赛期间的球员也许提议加倍…
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 19:12:16)

バックギャモンで- 倍増の立方体を使用して…勝つ方法 (in Japanese)
倍増の立方体について ゲームの間の大きい利点があるプ…
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 19:12:14)

Das Backgammon-Brett – Mehr Als Gerade Ein Hübsches Gesicht (in German)
Haben Sie überhaupt ein Backgammonbrett betrachtet und “was der Heck” gedacht? Zum anfangenbackgammonspieler kann er vollständig fremd und etwas verwirrend schauen, aber es schaut tut ihn nicht wirkli…
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 19:11:11)

Σε απευθείας σύνδεση παιχνίδια: Διασκέδαση για κυριολεκτικά την καθεμία! (in Greek)
Τα σε απευθείας σύνδεση παιχνίδια έχο …
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 19:09:58)

Giochi In linea: Divertimento Per Letteralmente Tutto! (in Italian)
I giochi in linea sono diventato molto popolari perché la gente dappertutto sta utilizzando il loro calcolatore per le attività di svago….
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 19:09:55)

Gestion D’Argent (in French)
Ne portez pas les chéquiers ou les cartes de degré de solvabilité La plupart des casinos ont les atmosphères d’argent comptant et les machines à cartes rapides de degré de solvabilité qu’il faut que l…
Article byplaying-backgammon.com (28/02/2007 08:32:01)

Poker et l’Asie (in French)
Poker Et L’Asie À travers le monde, nous voyons une explosion du jeu du poker….
Article byplaying-backgammon.com (27/02/2007 08:32:01)

Regole Di Backgammon (in Italian)
Quando trovate qualcosa realmente buona, non ci è necessità di migliorare su esso. Prenda il gioco di backgammon per esempio….
Article byplaying-backgammon.com (23/02/2007 08:52:29)

Richtlinien Von Backgammon (in German)
Wenn Sie etwas wirklich gut finden, gibt es keine Notwendigkeit, nach ihr zu verbessern. Nehmen Sie das Spiel von Backgammon zum Beispiel….
Article byplaying-backgammon.com (25/02/2007 08:48:08)

Allgemeine Backgammon-Terminologie (in German)
Ahh, die Sprache von Backgammon, ist es genug, zum jedermann von von Wendung zu machen und weg zu laufen….
Article byplaying-backgammon.com (24/02/2007 08:48:08)

Vorbereiten Für Die Backgammon-Verein-Turniere (in German)
Backgammon ist belohnend, wenn Sie an einer Verein und an den Turnieren teilnehmen können. Sogar kann ein formloses Turnier mit nur vier Spielern erfreulich sein….
Article byplaying-backgammon.com (23/02/2007 08:48:08)

Wie man am Kasino Poker gewinnt (in German)
Das berühmteste Spiel im Kasino ist poker und es gibt skilifuiplayers die beste Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen, aber Sie nicht müssen ein stetson tragen und Whisky trinken, um die Seile zu erle…
Article byplaying-backgammon.com (22/02/2007 07:47:43)

金钱的管理 (in Chinese)
不要运载支票簿或信用卡 多数赌博娱乐场有快的现金ATM’s 和&…
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 12:46:56)

お金の管理 (in Japanese)
小切手帳かクレジットカードを運んではいけない ほとん…
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 18:47:18)

Amministrazione Di Soldi (in Italian)
Non trasporti i checkbooks o le carte di credito La maggior parte dei casinos hanno le atmosfere dei contanti e le macchine rapide della carta di credito affinchè i clienti usino….
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 10:19:21)

Poker e l’Asia (in Italian)
Poker E L’Asia Attraverso il mondo, vediamo un’esplosione del gioco di poker….
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 10:19:21)

Management Des Geldes (in German)
Tragen Sie nicht Scheckhefte oder Kreditkarten Die meisten Kasinos haben die schnellen Bargeld ATM und die Kreditkarte Maschinen, damit Kunden verwenden….
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 06:41:12)

Gerencia Del Dinero (in Spanish)
No lleve los talonarios de cheques o las tarjetas de crédito La mayoría de los casinos tienen las atmósferas del efectivo y las máquinas rápidas de la tarjeta de crédito para que los clientes utilicen…
Article byplaying-backgammon.com (21/02/2007 22:15:07)

Póker y Asia (in Spanish)
Póker Y Asia A través del mundo, vemos una explosión del juego del póker….
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 22:15:07)

Réguas Do Backgammon (in Portuguese)
Quando você encontra algo realmente bom, não há nenhuma necessidade melhorar em cima dela. Faça exame do jogo do backgammon por exemplo….
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 10:04:15)

Gerência Do Dinheiro (in Portuguese)
Não carregue checkbooks ou cartões de crédito A maioria de casinos têm o dinheiro rápido ATM’s e as máquinas de cartão do crédito para os clientes usa-se-rem….
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 10:04:15)

Κανόνες του ταβλιού (in Greek)
Όταν βρίσκετε κάτι πραγματικά καλό, εκ&#…
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 10:05:15)

Διαχείριση των χρημάτων (in Greek)
Μην φέρτε τα καρνέ επιταγών ή τις πιστω&…
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 10:05:15)

Poker e Ásia (in Portuguese)
Poker E Ásia Através do mundo, nós vemos uma explosão do jogo do poker….
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 10:04:15)

Πόκερ και Ασία (in Greek)
Πόκερ και Ασία Πέρα από τον κόσμο, βλέπο…
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 10:05:15)

啤牌和亚洲 (in Chinese)
啤牌和亚洲 横跨世界, 我们看啤牌比赛的爆炸。 澳大利亚…
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 12:46:56)

火かき棒及びアジア (in Japanese)
火かき棒及びアジア 世界を渡って、私達は火かき棒のゲ…
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 18:47:18)

Poker und Asien (in German)
Poker Und Asien Über der Welt sehen wir eine Explosion des Spiels von poker….
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 06:41:12)

Poker and Asia
Poker And Asia Across the world, we see an explosion of the game of poker….
Article byAKSuited (17/02/2007 14:10:20)

Management Of Money
Don’t carry checkbooks or credit cards Most casinos have the quick cash ATM’s and credit card machines for customers to use. The temptation to replenish a lost stake may be too great to resist….
Article bybhola (16/02/2007 14:10:20)

步步高委员会- 更多比一张俏丽的面孔 (in Chinese)
您看”什么” 步步高板和曾经认为? 对起点步步高球员, 它可能&…
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 12:46:56)

为步步高俱乐部比赛做准备 (in Chinese)
步步高是有价值如果您能参加俱乐部和比赛。不拘形式的…
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 12:46:56)

怎么赢取在赌博娱乐场啤牌 (in Chinese)
最著名的比赛在赌博娱乐场中是啤牌并且它给 skilifuiplayers 最佳的…
Article byplaying-backgammon.com (16/02/2007 12:46:56)

バックギャモン板- 多くによりちょうどきれいな表面 (in Japanese)
バックギャモン板を見、”何” 考えたあることがか。初め{…
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 18:47:18)

バックギャモンの規則 (in Japanese)
何かを実際によい見つけるとき、それに改良する必要性…
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 18:47:18)

Historia Del Ajedrez (in Spanish)
Vengo de una familia de golfistas. El golf es la reconstrucción preferida de cada uno en mi familia, incluyendo mis abuelos, mi mamá y papá, mismo y mis cuatro hermanos….
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 22:15:07)

Reglas Del Chaquete (in Spanish)
Cuando usted encuentra algo realmente bueno, no hay necesidad de mejorar sobre ella. Tome el juego del chaquete por ejemplo….
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 22:15:07)

Terminología Común Del Chaquete (in Spanish)
Ahh, la lengua del chaquete, es bastante para hacer cualquier persona vuelta y a funcionar lejos….
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 22:15:07)

Preparación Para Los Torneos Del Club Del Chaquete (in Spanish)
El chaquete es de recompensa si usted puede participar en un club y torneos. Incluso un torneo informal con solamente cuatro jugadores puede ser gratificante….
Article byplaying-backgammon.com (16/02/2007 22:15:07)

Cómo ganar en el póker del Casino (in Spanish)
El juego más famoso del casino es póker y da los skilifuiplayers la mejor ocasión de hacer el dinero, sino usted no tienen que usar un stetson y beber el whisky para aprender las cuerdas….
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 22:15:07)

Terminologia Comum Do Backgammon (in Portuguese)
Ahh, a língua do backgammon, é bastante para fazer a qualquer um a volta e a funcioná-lo afastado….
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 10:04:15)

Preparando-se Para Os Tournaments Do Clube Do Backgammon (in Portuguese)
O backgammon é recompensando se você puder participar em um clube e em tournaments. Mesmo um tournament informal com os somente quatro jogadores pode ser gratifying….
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 22:04:15)

Como ganhar no poker do casino (in Portuguese)
O jogo o mais famoso no casino é poker e dá os skilifuiplayers a mais melhor possibilidade fazer o dinheiro, mas você não têm que desgastar um stetson e beber o whiskey para aprender as cordas….
Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 10:04:15)

Κοινή ορολογία ταβλιών (in Greek)
Το Ahh, η γλώσσα του ταβλιού, αυτό είναι αρκ&…
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 10:05:15)

Προετοιμασία για τα πρωταθλήματα λεσχών ταβλιών (in Greek)
Το τάβλι είναι ανταμείβοντας εάν μπορ …
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 22:05:15)

Πώς να κερδίσει στο πόκερ χαρτοπαικτικών λεσχών (in Greek)
Το διασημότερο παιχνίδι στη χαρτοπαι_…
Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 10:05:15)

共通のバックギャモンの専門用語 (in Japanese)
Ahh のバックギャモン、それはの言語だれでも回転をし、…
Article byplaying-backgammon.com (16/02/2007 18:47:18)

バックギャモンのクラブ内のトーナメントのためにあなた自身を準備すること (in Japanese)
バックギャモンはクラブおよびトーナメントに加わるこ…
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 06:47:18)

カジノの火かき棒で勝つ方法 (in Japanese)
カジノの最も有名なゲームは火かき棒であり、与える skilifu…
Article byplaying-backgammon.com (13/02/2007 18:47:18)

Terminologia Comune Del Backgammon (in Italian)
Ahh, la lingua di backgammon, è abbastanza per rendere chiunque la girata e da funzionare via….
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 10:36:01)

Preparandosi Per I Tornei Del Randello Del Backgammon (in Italian)
Il backgammon è ricompensante se potete partecipare ad un randello ed ai tornei. Anche un torneo informale con soltanto quattro giocatori può essere gratifying….
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 22:36:01)

Come vincere al casino Poker (in Italian)
Il gioco più famoso nel casino è poker e dà gli skilifuiplayers la probabilità migliore fare i soldi, ma voi non devono portare uno stetson e bere il whisky per imparare le corde….
Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 10:36:01)

Neues aufregendes on-line-Backgammon-Turnier (in German)
Schinken-auf-Netz ist ein neuer Spielaufstellungsort mit dem Primärziel des Erhöhens des des Spaßes und des Vergnügens Spielers….
Article byplaying-backgammon.com (18/02/2007 06:41:12)

Backgammon – Drei Grundlegende Strategien (in German)
In den sehr allgemeinen Bezeichnungen gibt es 3 grundlegende eingesetzte Strategien. Sie müssen in der LageSEIN, Strategien sofort zu schalten, während der Kurs des Spiels ausbreitet….
Article byplaying-backgammon.com (16/02/2007 18:41:12)

Wie Man Die Techniken Von Backgammon Erarbeitet (in German)
Backgammon ist ein populäres Spiel für viele Jahre gewesen. Es ist ein Spiel, das Kontrolleuren ähnlich ist, gleichwohl Ihre Strategie gegenüber von das komplette ist….
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 06:41:12)

On-line-Spiel Nimmt Eine Vollständige Neue Richtung (in German)
Seit dem Aufkommen des Internets, sind Spiele mit online gehen synonym gewesen. Aber bis jetzt ist es begrenzte Kasino-Art, Rolle Spielen Rolle Spielen und Spiele des Zickleins gewesen….
Article byplaying-backgammon.com (13/02/2007 18:41:12)

Nouveau tournoi en ligne passionnant de jacquet (in French)
Le Quartier de porc-sur-Filet est un nouvel emplacement de jeu avec le but primaire d’augmenter l’amusement et le plaisir du joueur….
Article byplaying-backgammon.com (25/02/2007 07:51:02)

Jacquet – Trois Stratégies De base (in French)
En termes très généraux, il y a 3 stratégies de base utilisées. Vous devez pouvoir commuter des stratégies immédiatement pendant que le cours du jeu dévoile….
Article byplaying-backgammon.com (23/02/2007 19:51:02)

Comment Maîtriser Les Techniques Du Jacquet (in French)
Le jacquet a été un jeu populaire pendant beaucoup d’années. C’est un jeu semblable aux contrôleurs, toutefois votre stratégie est la complète vis-à-vis de….
Article byplaying-backgammon.com (22/02/2007 07:51:02)

Le Jeu En ligne Prend Une Nouvelle Direction Entière (in French)
Depuis l’arrivée de l’Internet, les jeux ont été synonymes avec aller en ligne. Mais, jusqu’ici, c’a été casino-modèle, jouer un rôle et jeux limités du gosse….
Article byplaying-backgammon.com (20/02/2007 19:51:02)

QUAND VOUS ?TES DERRIÈRE DANS LE JACQUET (in French)
Si vous constatez que vous tombez derrière dans le jeu, vous pouvez commencer le sentiment découragé si vous n’avez subi aucune formation neutre ou bâtiment mental de force….
Article byplaying-backgammon.com (19/02/2007 07:51:02)

QUAND FRAPPER ET QUAND NE PAS FRAPPER (in French)
Le scénario régulier dans le jacquet est qu’aucun joueur ne veut laisser n’importe quelle pierre unturned pour lutter aux contrôleurs de l’adversaire. Dans le jacquet ce s’appelle un projectile….
Article byplaying-backgammon.com (17/02/2007 19:51:02)

TOURNOIS EN LIGNE DE JACQUET (in French)
Au-dessous de vous peut trouver une liste de sites Web où vous pouvez jouer des tournois en ligne de jacquet contre une multitude de personnes du confort de votre propre maison….
Article byplaying-backgammon.com (16/02/2007 07:51:02)

JACQUET EN EUROPE (in French)
Bien que l’Europe ne soit pas l’endroit où le jeu du jacquet a été soutenu, le jeu doit beaucoup aux pays européens pour sa popularité et étalonnage.

Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 19:51:02)

DADOS DEL CHAQUETE (in Spanish)
Incluso en esto el siglo XXI, el juego no ha cambiado, sólo el método qué al juego se convierte en la pregunta, de en que el renombre del juego ahora ha alcanzado a audiencia que tiene la capacidad de jugar global 24 horas al día para la diversión o para el dinero vía el World Wide Web.

Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 22:15:07)

CUANDO USTED ESTÁ DETRÁS EN CHAQUETE (in Spanish)
Si usted encuentra que usted está cayendo detrás en el juego, usted puede comenzar la sensación desalientadora si usted no ha experimentado ningún entrenamiento neutral o edificio mental de la fuerza….
Article byplaying-backgammon.com (13/02/2007 10:15:07)

How to Win at Casino Poker
The most famous game in the casino is poker and it gives skilifuiplayers the best chance to make money, but you don’t have to wear a stetson and drink whiskey to learn the ropes….
Article bynarayani (14/02/2007 00:49:37)

Preparing Yourself For The Backgammon Club Tournaments
Backgammon is most rewarding if you can participate in a club and tournaments. Even an informal tournament with only four players can be gratifying….
Article bySkyjoe (12/02/2007 12:49:37)

夫人和先生们GAMMON 2007 年小姐… (in Chinese)
这些词由compere 讲了话因为您跨步指挥台接受您的垂涎的奖作…
Article byplaying-backgammon.com (15/02/2007 12:46:56)

菲利普・Vischjager 是新世界冠军 (in Chinese)
在一非常退出比赛以后反对前世界冠军Luigi 别墅, 菲利普・Vischjag…
Article byplaying-backgammon.com (14/02/2007 00:46:56)

知道片断在您的步步高集合 (in Chinese)
当您购物步步高集合, 它重要知道什么寻找。二个步步高༓…
Article byplaying-backgammon.com (12/02/2007 12:46:56)

Connaissez Les Morceaux Dans Votre Ensemble De Jacquet (in French)
Quand vous faites des emplettes pour un ensemble de jacquet, il est important de savoir quoi rechercher….
Article byplaying-backgammon.com (13/02/2007 07:51:02)

Backgammon do jogo para o divertimento e o dinheiro (in Portuguese)
O backgammon é um de todos os jogos de placa grandes do tempo. É worldwide popular e ganhou no tempo excedente popularty. É um jogo que envolve a habilidade e a sorte de rolar os dados….
Article byplaying-backgammon.com (12/02/2007 22:04:15)

SENHORAS E SENHORITA GAMMON 2007 DOS GENTLEMEN… (in Portuguese)
Estas palavras faladas pelo compere porque você pisa no podium para receber seu prêmio coveted como o primeiro vencedor ao título prestigioso da senhorita Gammon 2007, puderam ser nao distantes afasta…
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 10:04:15)

Philip Vischjager é o campeão novo do mundo (in Portuguese)
Após muito retirar o fósforo de encontro ao villa anterior de Luigi do campeão do mundo, Philip Vischjager podia chamar-se o campeão 2006 do mundo….
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:04:15)

Saiba As Partes Em Seu Jogo Do Backgammon (in Portuguese)
Quando você está comprando um jogo do backgammon, é importante saber o que procurar….
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:04:15)

Τάβλι παιχνιδιού για τη διασκέδαση και τα χρήματα (in Greek)
Το τάβλι είναι ένα από όλα παιχνίδια χρ&…
Article byplaying-backgammon.com (12/02/2007 22:05:15)

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ GAMMON 2007… (in Greek)
Αυτές οι λέξεις προφορικές από το compere καθ…
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 10:05:15)

Ο Philip Vischjager είναι ο νέος παγκόσμιος πρωτοπόρος (in Greek)
Μετά από μια πολύ βγαίνοντας αντιστοι …
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:05:15)

Ξέρτε τα κομμάτια στο σύνολο ταβλιών σας (in Greek)
Όταν ψωνίζετε για ένα σύνολο ταβλιών, ε&…
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:05:15)

tavla için başlangıç (in Turkish)
ayırmak içinde kesin çember , belgili tanımlık oyun -in tavla doesn’t almak çok dikkat bunlar yaşam -medikçe belgili tanımlık yorum varlık oyuncu bkz. be belgili tanımlık online yorum. ama adl….
Article byplaying-backgammon.com (10/02/2007 20:08:29)

kuaför ve centilmen vuramamak tütsülenmiş jambon 2007. (in Turkish)
bunlar kelime tekerlek parmağı yanında belgili tanımlık zorlamak aynı derecede sen adım üstüne belgili tanımlık podyum -e doğru almak senin açgözlü ödül aynı derecede belgili tanımlık ilk kazanan -e d…
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 08:08:29)

Philip Vischjager bkz. be belgili tanımlık yeni dünya şampiyon (in Turkish)
-den sonra a çok çıkma eş -e karşı sabık dünya şampiyon Luigi villa Philip Vischjager -ebil seslenmek kendisi dünya şampiyon 2006….
Article byplaying-backgammon.com (07/02/2007 20:08:29)

bilmek belgili tanımlık parça içinde senin tavla koymak (in Turkish)
ne zaman sen are alışveriş için a tavla koymak , o bkz. be önemli -e doğru bilmek ne -e doğru ara. hayır iki tavla sets are ayni , -medikçe onlar are -den yapılmış adl….
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 08:08:29)

女性及びGAMMON 2007 年紳士さん… (in Japanese)
さんのGammon 著名な肩書に最初の勝者としてあなたの切望さ&…
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 10:08:12)

フィリップVischjager は新しい世界のチャンピオンである (in Japanese)
非常に世界のチャンピオンのLuigi の前の別荘に対するマッ&#…
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:08:12)

あなたのバックギャモンセットの部分を知りなさい (in Japanese)
バックギャモンセットの買物をしているとき、何を知っ…
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:08:12)

Backgammon del gioco per divertimento e soldi (in Italian)
Il backgammon è uno di tutti i giochi grandi del bordo di tempo. È in tutto il mondo popolare ed ha guadagnato in col tempo popularty….
Article byplaying-backgammon.com (12/02/2007 22:36:01)

SIGNORE E SIG.NA GAMMON 2007 DEI SIGNORI… (in Italian)
Queste parole parlate dal compere poichè fate un passo sul podium per ricevere il vostro premio coveted come il primo vincitore al titolo prestigious della sig….
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 10:36:01)

Philip Vischjager è il nuovo campione del mondo (in Italian)
Dopo molto rimuovere il fiammifero contro la villa precedente di Luigi del campione del mondo, Philip Vischjager ha potuto denominarsi campione 2006 del mondo….
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:36:01)

Conosca Le Parti Nel Vostro Insieme Del Backgammon (in Italian)
Quando state acquistando per un insieme del backgammon, è importante conoscere che cosa cercare….
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:36:01)

DAMEN UND HERR-FRÄULEIN GAMMON 2007… (in German)
Diese Wörter, die durch das compere gesprochen wurden, da Sie auf das Podium treten, um Ihren begehrten Preis als der erste Sieger zum prestigevollen Titel Fräulein Gammon zu empfangen 2007, konnten w…
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 10:37:28)

Philip Vischjager ist der neue Weltmeister (in German)
Nach Gleiches gegen ehemaliges Weltmeister Luigi Landhaus sehr herausnehmen, konnte Philip Vischjager sich nennen Weltmeister 2006….
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:37:28)

Kennen Sie Die Stücke In Ihrem Backgammon-Satz (in German)
Wenn Sie für einen Backgammonsatz kaufen, ist es wichtig, was zu wissen zu suchen….
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:37:28)

SEÑORAS Y SRTA. GAMMON 2007 DE LOS CABALLEROS… (in Spanish)
Estas palabras habladas por el compere como usted camina sobre el podium para recibir su premio coveted como el primer ganador al título prestigioso de Srta….
Article byplaying-backgammon.com (10/02/2007 22:39:10)

Philip Vischjager es el nuevo campeón del mundo (in Spanish)
Después muy de salir del fósforo contra el chalet anterior de Luigi del campeón del mundo, Philip Vischjager podía llamarse el campeón 2006 del mundo….
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 10:39:10)

Sepa Los Pedazos En Su Sistema Del Chaquete (in Spanish)
Cuando usted está haciendo compras para un sistema del chaquete, es importante saber cuál buscar….
Article byplaying-backgammon.com (07/02/2007 22:39:10)

步步高规则 (in Chinese)
当您发现某事真正地好, 没有需要改善在它。采取步步高ૈ…
Article byplaying-backgammon.com (09/02/2007 22:07:14)

共同的步步高术语 (in Chinese)
Ahh, 语言步步高, 它是足够做任何人轮和跑掉。您是新的对步&…
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 10:07:14)

Common Backgammon Terminology
Ahh, the language of backgammon, it is enough to make anyone turn and run away….
Article byLee Dobbins (02/02/2007 09:16:09)

Bouts D’Initié Pour Trouver Une Grande Salle En ligne De Poker (in French)
Quoiqu’ils regardent assez la plus ou moins même chose et ils sont tous qui vendent essentiellement les mêmes quelques jeux, toutes les salles en ligne de Poker ne sont pas égale créée ! Les différenc…
Article byplaying-backgammon.com (11/02/2007 19:51:02)

Estratégia básica do backgammon para o jogador novo (in Portuguese)
Primeira e a maioria de régua importante: O único verificador em um ponto é vulnerável ao ataque inimigo e deve começar o excesso se batido pelo verificador de um oponente….
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:04:15)

FIBS (Primeiro Usuário Do Backgammon Do Internet) (in Portuguese)
Julho em 19, 1992 no GMT de 10:56:22, Marvin anunciou o nascimento dos FIBS. Os FIBS são uma abreviatura para o primeiro usuário do backgammon do Internet….
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:04:15)

Truques do backgammon para um jogo grande (in Portuguese)
O backgammon é um jogo que possa fàcilmente mudar por causa da variedade dos movimentos possíveis em um ponto….
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:04:15)

Instalação Da Placa De Backgammon (in Portuguese)
Se você quiser aprender jogar o backgammon e você sabe já jogar verificadores que seria parte de bolo porque é muito muck como verificadores….
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:04:15)

Βασική στρατηγική ταβλιών για το νέο φορέα (in Greek)
Ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας: Ο &…
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:05:15)

FIBS (πρώτος κεντρικός υπολογιστής ταβλιών Διαδικτύου) (in Greek)
Στις 19 Ιουλίου …..
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:05:15)

Τεχνάσματα ταβλιών για ένα μεγάλο παιχνίδι (in Greek)
Το τάβλι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί &…
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:05:15)

Οργάνωση πινάκων ταβλιών (in Greek)
Εάν θέλετε να μάθετε να παίζετε το τάβλ&…
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:05:15)

基本的步步高战略为新球员 (in Chinese)
第一个和多数重要规则: 唯一验查员在点是脆弱的对敌对ਟ…
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:07:14)

小谎(第一台互联网步步高服务器) (in Chinese)
在1992 年7月19 日在10:56:22 格林维志时间, 马文宣布了小谎的诞生。…
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:07:14)

步步高把戏为巨大赛 (in Chinese)
步步高是可能容易地改变由于移动品种可能的赛。如果您…
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:07:14)

步步高板设定 (in Chinese)
如果您想要学会打步步高和您已经会扮演这会是蛋糕的验…
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:07:14)

新しいプレーヤーのための基本的なバックギャモンの作戦 (in Japanese)
最初そしてほとんどの重要な規則: ポイントの単一のレӟ…
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:08:12)

他愛ない嘘(最初インターネットのバックギャモンサーバー) (in Japanese)
10:56:22 のGMT 、マーヴィンの1992 年7 月19 日に他愛ない嘘の生れを発&…
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:08:12)

バックギャモンは大きいゲームのためにトリックする (in Japanese)
バックギャモンは可能な移動の変化のために容易に一時…
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:08:12)

バックギャモン板組み立て (in Japanese)
及びそれがレジ係のような堆肥非常にであるのでそれに…
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:08:12)

Strategia di base del backgammon per il nuovo giocatore (in Italian)
La prima e maggior parte della regola importante: Il singolo ispettore su un punto è vulnerabile all’attacco nemico e deve iniziare l’eccedenza se colpito dall’ispettore dell’avversario….
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:36:01)

FIBS (Primo Assistente Del Backgammon Del Internet) (in Italian)
Il 19 luglio 1992 al GMT di 10:56:22, Marvin ha annunciato la nascita dei FIBS. I FIBS è un’abbreviazione per il primo assistente del backgammon del Internet….
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:36:01)

Trucchi del backgammon per un gioco grande (in Italian)
Il backgammon è un gioco che può cambiare facilmente a causa della varietà di movimenti possibili ad un punto….
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:36:01)

Messa a punto Del Bordo Del Backgammon (in Italian)
Se desiderate imparare giocare il backgammon e già sapete giocare gli ispettori che sarebbe parte della torta poichè è molto letame come gli ispettori….
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:36:01)

Grundlegende Backgammon-Strategie für den neuen Spieler (in German)
Die erste und meiste wichtige Richtlinie: Einzelner Kontrolleur in einem Punkt ist zum feindlichen Angriff verletzbar und muß Überschuß beginnen, wenn er durch den Kontrolleur eines Konkurrenten gesch…
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 22:37:28)

FLUNKEREIEN (Erster Internetbackgammon-Bediener) (in German)
An Juli 19, 1992 bei 10:56:22 GMT, Marvin verkündete die Geburt der FLUNKEREIEN. FLUNKEREIEN ist eine Abkürzung für ersten Internetbackgammon-Bediener….
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 10:37:28)

Backgammon-Tricks für ein großes Spiel (in German)
Backgammon ist ein Spiel, das wegen der Vielzahl der Bewegungen leicht ändern kann, die bei einem Punkt möglich sind….
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 22:37:28)

Backgammon-Brett-Einstellung (in German)
Wenn Sie erlernen möchten, Backgammon zu spielen und Sie können bereits Kontrolleure spielen, die es Stück des Kuchens sein würde, da es sehr Dreck wie Kontrolleure ist….
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 10:37:28)

Aprenda La Disposición Apropiada Del Tablero De Chaquete (in Spanish)
Si usted ha jugado siempre a inspectores, después usted puede aprender jugar al chaquete del juego. El chaquete es muy similar a los inspectores….
Article byplaying-backgammon.com (06/02/2007 10:39:10)

Chaquete En línea (in Spanish)
El chaquete tiene una historia muy larga sin embargo, aprendiendo cómo jugar a chaquete es simple….
Article byplaying-backgammon.com (04/02/2007 22:39:10)

¿Usted Realmente Sabe Sus Reglas Del Juego Del Chaquete? (in Spanish)
El chaquete es un gran desafío entre dos jugadores. Es una diversión y una manera emocionante pasar el tiempo, si está en el país o en el ir….
Article byplaying-backgammon.com (03/02/2007 10:39:10)

Habilidad Contra Suerte En Chaquete (in Spanish)
¿Es el chaquete el 5% suerte? ¿suerte del 10%? suerte del 90%. A mí, ése es como preguntar cuántos ángeles pueden bailar en el jefe de un perno….
Article byplaying-backgammon.com (01/02/2007 22:39:10)

Jacquet de jeu pour l’amusement et l’argent (in French)
Le jacquet est l’un des tous les grands jeux de conseil de temps. Il est mondial populaire et a gagné dans le temps fini popularty….
Article byplaying-backgammon.com (10/02/2007 07:51:02)

Jacquet Pour Des Débutants (in French)
Excepté en certains cercles, le jeu du jacquet n’obtient pas beaucoup d’attention de nos jours à moins que la version étant jouée soit la version en ligne….
Article byplaying-backgammon.com (08/02/2007 19:51:02)

DAMES ET MLLE GAMMON 2007 DE MESSIEURS… (in French)
Ces mots parlés par le compere car vous faites un pas sur le podiume pour recevoir votre prix convoité en tant que premier gagnant au titre prestigieux de Mlle Gammon 2007, pourraient être non lointai…
Article byplaying-backgammon.com (07/02/2007 07:51:02)

Philip Vischjager est le nouveau champion du monde (in French)
Après sortir très le match contre l’ancienne villa de Luigi de champion du monde, Philip Vischjager a pu s’appeler le champion 2006 du monde….
Article byplaying-backgammon.com (05/02/2007 19:51:02)

Possibilités sans fin en jouant au jacquet en ligne (in French)
Le premier emplacement en ligne de jacquet a été créé en 1992, beaucoup d’années ont au delà depuis lors et l’Internet est devenu un jacquet beaucoup plus avançé et plus en ligne beaucoup plus populai…
Article byplaying-backgammon.com (04/02/2007 07:51:02)

Histoire Des Échecs (in French)
Je viens d’une famille des golfeurs. Le golf est la récréation préférée de chacun dans ma famille, y compris mes grand-pères, ma maman et papa, moi-même et mes quatre enfants de mêmes parents….
Article byplaying-backgammon.com (02/02/2007 19:51:02)

Comment gagner au jacquet – employer le cube doublant (in French)
Au sujet du cube doublant Un joueur qui a un grand avantage pendant un jeu peut proposer de doubler les pieux avec le cube doublant….
Article byplaying-backgammon.com (01/02/2007 07:51:02)Recently written and posted Backgammon Articles:

Some Information and Tips on Backgammon Sets
Backgammon sets are as varied as the players who own them. In many cases, the styles of sets for playing backgammon reflect the personal style of the owner. Here’s some general information about backgammon playing sets and where to find them….
Written by John Adler 01 September 2008.

An Overview of Gambling in Backgammon
The possibility of gambling in backgammon is built into the game via the doubling cube. This doesn’t mean that you have to wager money in backgammon – simply don’t use the doubling cube for a gambling-free game….
Written by Benjamin Sami 31 August 2008.

Some Information on the Backgammon Board
The game board for playing backgammon is set up in a very specific way. In this article, we’ll present a brief overview of how to set up a backgammon board….
Written by Longlake James 31 August 2008.

Online Backgammon Strategy vs. “Live” Backgammon” Strategy
Playing strategic online backgammon involves a few adjustments from playing live games. This article discusses how to develop a strategy for playing online backgammon….
Written by Bob Ross 01 September 2008.

Recent Month’s Articles:
September 2008August 2008June 2008
January 2008February 2008December 2007
November 2007September 2007October 2007
August 2007July 2007June 2007
May 2007April 2007March 2007
February 2007January 2007December 2006
September 2006August 2006July 2006
June 2006May 2006April 2006
March 2006February 2006January 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar