English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
Main menu
Playing Backgammon
Backgammon History
Backgammon Rules
Chouette Rules
Backgammon Scoring
Game Etiquettes
Backgammon Tips
Online Backgammon
Opening Moves
Beginners Strategy
Backgammon site review
Best poker sites
About Us
   
 

Articles published on January 2007

History Do Backgammon – BackgammonHolyGrail.com (in Portuguese)
History Do Backgammon O backgammon estêve ao redor por muitos anos, e muitos povos diferentes têm jogado o jogo….
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:04:15)

Ιστορία ταβλιών – BackgammonHolyGrail.com (in Greek)
Ιστορία ταβλιών Το τάβλι ήταν γύρω για &…
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:05:15)

步步高历史- BackgammonHolyGrail.com (in Chinese)
步步高历史 步步高是许多年, 并且许多另外人民演奏比赛z…
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:07:14)

バックギャモンの歴史- BackgammonHolyGrail.com (in Japanese)
バックギャモンの歴史 バックギャモンは多くの年前から…
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:08:12)

Storia Del Backgammon – BackgammonHolyGrail.com (in Italian)
Storia Del Backgammon Il backgammon è stato intorno per molti anni e molta gente differente sta giocando il gioco….
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:36:01)

Backgammon-Geschichte – BackgammonHolyGrail.com (in German)
Backgammon-Geschichte Backgammon ist herum für viele Jahre gewesen, und viele unterschiedliche Leute haben das Spiel gespielt….
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 22:37:28)

Rules Of Backgammon
When you find something really good, there’s no need to improve upon it. Take the game of backgammon for instance. It’s been around for a long, long time, but the game of backgammon has not changed….
Article byNancy Anderson (31/01/2007 21:16:09)

Direcciones Del Chaquete (in Spanish)
El chaquete es un juego para dos jugadores, jugado en un tablero que consiste en veinticuatro triángulos estrechos llamados los puntos….
Article byplaying-backgammon.com (31/01/2007 10:39:10)

Know The Pieces In Your Backgammon Set
When you are shopping for a backgammon set, it is important to know what to look for. No two backgammon sets are the same, unless they are made that way purposely, such as by the same manufacturer….
Article byLee Dobbins (30/01/2007 09:16:09)

Le Conseil De Jacquet – Plus Que Juste Un Joli Visage (in French)
Avez-vous jamais regardé un panneau de jacquet et avez-vous pensé “que l’estacade à claire-voie” ? Au joueur commençant de jacquet, elle peut regarder complètement étrangère et légèrement embrouillant…
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 19:51:02)

Jeux En ligne : Amusement Pour Littéralement Chacun ! (in French)
Les jeux en ligne sont devenus très populaires parce que les gens partout dans le monde utilisent leur ordinateur pour des activités de loisirs….
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 07:51:02)

CUÁNDO GOLPEAR Y CUÁNDO NO GOLPEAR (in Spanish)
El panorama regular en chaquete es que ningún jugador desea dejar cualquier piedra unturned para competir en los inspectores del opositor. En chaquete se llama un tiro….
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:39:10)

TORNEOS EN LÍNEA DEL CHAQUETE (in Spanish)
Debajo de usted puede encontrar una lista de los Web site en donde usted sabe jugar torneos en línea del chaquete contra una multiplicidad de gente de la comodidad de su propio hogar….
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:39:10)

CHAQUETE EN EUROPA (in Spanish)
Aunque Europa no es el lugar en donde el juego del chaquete fue llevado, el juego debe mucho a los países europeos para su renombre y estandardización.

Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:39:10)

Chaquete del juego para la diversión y el dinero (in Spanish)
El chaquete es uno de todos los grandes juegos de tablero del tiempo. Es mundial popular y ha ganado en en un cierto plazo popularty. Es un juego que implica habilidad y la suerte de rodar los dados….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:39:10)

WANN MAN SCHLÄGT UND WANN MAN NICHT SCHLÄGT (in German)
Das regelmäßige Drehbuch im Backgammon ist, daß kein Spieler jeden möglichen Stein lassen möchte unturned für vying an den Kontrolleuren des Konkurrenten. Im Backgammon wird es einen Schuß genannt….
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:37:28)

ON-LINE-BACKGAMMON-TURNIERE (in German)
Unter Ihnen kann eine Liste von Web site finden, in denen Sie on-line-Backgammonturniere gegen eine Menge Leute vom Komfort Ihres eigenen Hauses spielen können. Arkadium – http://www.arkadium….
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:37:28)

BACKGAMMON IN EUROPA (in German)
Obgleich Europa nicht der Platz ist, in dem das Spiel von Backgammon getragen wurde, verdankt das Spiel sehr viel den europäischen Ländern für seine Popularität und Normierung.

Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:37:28)

Geschichte Des Schachs (in German)
Ich komme von einer Familie der Golfspieler. Golf ist die Lieblingserholung von jeder in meiner Familie, einschließlich meine Großeltern, meine Mamma und Vati, selbst und meine vier Geschwister….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:37:28)

Wie man am Backgammon – Verwenden des verdoppelnwürfels gewinnt (in German)
Über den verdoppelnwürfel tml> Wenn ein Spieler das Angebot eines Doppelten annimmt, stehen sie dann dem Inhaber des verdoppelnwürfels, und nur sie werden redouble lassen….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:37:28)

TORNEI IN LINEA DEL BACKGAMMON (in Italian)
Sotto voi può trovare una lista dei Web site dove potete giocare i tornei in linea del backgammon contro un gran numero di gente dalla comodità della vostra propria sede….
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:36:01)

BACKGAMMON IN EUROPA (in Italian)
Anche se Europa non è il posto in cui il gioco di backgammon sia sopportato, il gioco deve molto ai paesi europei per la relative popolarità e normalizzazione.

Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:36:01)

Possibilità infinite nel gioco del backgammon in linea (in Italian)
Il primo luogo in linea del backgammon è stato generato in 1992, molti anni hanno da allora oltre ed il Internet si è transformato in in backgammon molto più avanzato e più in linea molto più popolare…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:36:01)

Storia Di Scacchi (in Italian)
Vengo da una famiglia dei golfers. Il golf è la ricreazione favorita di tutto nella mia famiglia, compreso i miei grandparents, il mio mom e dad, io stesso ed i miei quattro fratelli germani….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:36:01)

Come vincere a backgammon – usando il cubo raddoppiantesi (in Italian)
Circa il cubo raddoppiantesi Un giocatore che presenta un grande vantaggio durante il gioco può proporre di raddoppiare i pali con il cubo raddoppiantesi….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:36:01)

バックギャモンのダイス (in Japanese)
これで21 世紀、ゲームはゲームの人気が今楽しみまたはワールド・ワイド・ウェブによるお金のために全体的に1 日24 時間遊ぶ容量がある聴衆に達してしまったこと質問に演劇へなる何、しかしながら、の方法変わらなかった。

Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:08:12)

いつそしていつ当るために当らないために (in Japanese)
バックギャモンの規則的なシナリオはプレーヤーが石を…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:08:12)

オンラインバックギャモンのトーナメント (in Japanese)
あなたの下で多数のあなた自身の家の慰めからの人々に…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:08:12)

ヨーロッパのバックギャモン (in Japanese)
ヨーロッパがバックギャモンのゲームが生まれた場所でないが、ゲームは人気および標準化のための欧州諸国にずいぶん負う。

Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:08:12)

楽しみ及びお金のための演劇のバックギャモン (in Japanese)
バックギャモンはすべての時間の大きいボードゲームの…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:08:12)

当您是后边在步步高 (in Chinese)
如果您发现您跌倒后边在比赛, 您可以开始感觉被劝阻如ੜ…
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:07:14)

何时击中和何时不击中 (in Chinese)
规则情节在步步高是, 球员不想要留给任一块石头没有翻๗…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:07:14)

网上步步高比赛 (in Chinese)
在您之下能发现您能参加网上步步高比赛反对一许多人从…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:07:14)

步步高在欧洲 (in Chinese)
虽然欧洲不是步步高比赛出生的地方, 比赛非常欠对欧洲国家为它的大众化和标准化。

Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:07:14)

戏剧步步高为乐趣和金钱 (in Chinese)
步步高是所有时间巨大委员会比赛的当中一个。它是普遍…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:07:14)

Θ*ον-ληνε παίζοντας (in Greek)
Σε απευθείας σύνδεση χαρτοπαικτικές _…
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:05:15)

Τάβλι υπολογιστών (in Greek)
Ο πρώτος ισχυρός αντίπαλος υπολογιστa…
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:05:15)

ΤΟ ΤΑΒΛΙ ΧΩΡΙΖΕΙ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (in Greek)
Ακόμη και σε αυτό ο 21$ος αιώνας, το παιχνίδι δεν έχει αλλάξει, μόνο η μέθοδος αυτών που να παίξουν γίνεται η ερώτηση, δεδομένου ότι η δημοτικότητα του παιχνιδιού έχει φθάσει τώρα σε ένα ακροατήριο που έχει την ικανότητα να παίξει συνολικά 24 ώρες την ημέρα για τη διασκέδαση ή για τα χρήματα μέσω του World Wide Web.

Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:05:15)

ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΤΑΒΛΙ (in Greek)
Εάν διαπιστώνετε ότι μένετε πίσω στο π&#…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:05:15)

ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ (in Greek)
Το κανονικό σενάριο στο τάβλι είναι ότ&#…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:05:15)

Em linha Gambling (in Portuguese)
Casinos em linha Há um grande número casinos em linha, em que os povos podem jogar jogos do casino tais como Roulette, blackjack, craps, e muito outro….
Article byplaying-backgammon.com (30/01/2007 10:04:15)

Backgammon Do Computador (in Portuguese)
O primeiro oponente forte do computador era BKG 9.8. Foi programado por Hans Berliner nos 1970s atrasados em um PDP-10 como uma experiência em posições de avaliação da placa….
Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 22:04:15)

NOTÍCIA DO BACKGAMMON (in Portuguese)
Nosso esforço contínuo mantê-lo no tune com toda a notícia a mais atrasada do backgammon resultou no seguinte levantamento de dados de. Nós estamos apresentando-lheo em um formato apropriado para permiti-lo de atualizar-se hoje com as programações, a notícia e os eventos os mais atrasados do tournament amongst o mais popular de todo o backgammon dos jogos de placa -.

Article byplaying-backgammon.com (29/01/2007 10:04:15)

DADOS DO BACKGAMMON (in Portuguese)
Mesmo neste o século XXI, o jogo não mudou, only o método o que ao jogo se transforma a pergunta, do que a popularidade do jogo tem alcançado agora uma audiência que tivesse a capacidade jogar global 24 horas um o dia para o divertimento ou para o dinheiro através do World Wide Web.

Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 22:04:15)

QUANDO BATER E QUANDO NÃO BATER (in Portuguese)
O scenario regular no backgammon é que nenhum jogador quer deixar toda a pedra unturned vying nos verificadores do oponente. No backgammon é chamado um tiro….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 10:04:15)

Chaquete Para Los Principiantes (in Spanish)
Excepto en ciertos círculos, el juego del chaquete no consigue mucha atención actualmente a menos que la versión que es jugada sea la versión en línea. Pero ésa no es la manera que era hace 5….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:57:24)

Backgammon Für Anfänger (in German)
Ausgenommen in bestimmte Kreise erhält das Spiel von Backgammon viel Aufmerksamkeit diese Tage nicht, es sei denn die Version, die gespielt wird, die on-line-Version ist….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:56:41)

Backgammon Per I Principianti (in Italian)
Tranne in determinati cerchi, il gioco di backgammon non ottiene molta attenzione attualmente a meno che la versione che è giocata sia la versione in linea….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:55:42)

Backgammon voor Beginners (in Dutch)
Behalve in bepaalde cirkels, wordt het spel van backgammon veel aandacht niet deze dagen tenzij de versie die de online versie is wordt gespeeld. Maar dat niet de manier het 5….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:55:09)

初心者のためのバックギャモン (in Japanese)
ある円でを除いて、バックギャモンのゲームは遊ばれる…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:54:26)

步步高为初学者 (in Chinese)
除了在某些圈子, 步步高比赛不得到注意那些日子除非版ੑ…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:53:43)

Τάβλι για τους αρχαρίους (in Greek)
Εκτός από σε ορισμένους κύκλους, το παι&…
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:52:56)

Backgammon Para Novatos (in Portuguese)
Exceto em determinados círculos, o jogo do backgammon não começa a muita atenção estes dias a menos que a versão que está sendo jogada for a versão em linha. Mas aquela não é a maneira que era 5….
Article byplaying-backgammon.com (28/01/2007 09:52:02)

Usar probabilidades del pote en su favor
(in Spanish)
Las probabilidades del pote son utilizadas por los jugadores del póker para determinar el valor previsto (lo beneficioso sobre el funcionamiento largo) del juego….
Article byplaying-backgammon.com (24/01/2007 10:45:04)

Cómo ganar en el chaquete – usar el cubo que dobla
(in Spanish)
Sobre el cubo que dobla Un jugador que tiene una ventaja grande durante un juego puede proponer el doblar de las estacas con el cubo que dobla….
Article byplaying-backgammon.com (24/01/2007 10:45:01)

Spielbackgammon für Spaß und Geld (in German)
Backgammon ist eins der aller großen Brettspiele der Zeit. Er ist populäres weltweites und hat in der popularty Überzeit gewonnen….
Article byplaying-backgammon.com (24/01/2007 00:02:23)

Backgammon Für Anfänger (in German)
Ausgenommen in bestimmte Kreise erhält das Spiel von Backgammon viel Aufmerksamkeit diese Tage nicht, es sei denn die Version, die gespielt wird, die on-line-Version ist….
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 12:02:23)

History Do Chess (in Portuguese)
Eu venho de uma família dos golfers. O golf é a recreação favorita de todos em minha família, including meus grandparents, meu mom e dad, eu mesmo e meus quatro siblings….
Article byplaying-backgammon.com (24/01/2007 11:55:06)

Como ganhar no backgammon – usando o cubo dobrando (in Portuguese)
Sobre o cubo dobrando Um jogador que tenha uma vantagem grande durante um jogo pode propôr dobrar as estacas com o cubo dobrando….
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 23:55:06)

Jogos Em linha: Divertimento Para Literalmente Todos! (in Portuguese)
Os jogos em linha tornaram-se muito populares porque os povos toda sobre o mundo estão usando seu computador para atividades de lazer….
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 11:55:06)

A Placa De Backgammon – Mais Do que Apenas Uma Cara Bonita (in Portuguese)
Você sempre olhou uma placa de backgammon e pensou de “que o heck”? Ao jogador de começo do backgammon, pode olhar completamente extrangeiro e ligeiramente desconcertante, mas olha…
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 11:49:36)

网上游戏: 乐趣为逐字地大家! (in Chinese)
网上游戏变得非常普遍因为人们全世界使用他们的计算机…
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 10:53:28)

オンラインゲーム: 文字通り皆のための楽しみ! (in Japanese)
オンラインゲームは世界中の人々がレジャー活動のため…
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 10:53:00)

On-line-Spiele: Spaß Für Buchstäblich Jeder! (in German)
On-line-Spiele sind sehr populär geworden, weil Leute auf der ganzen Erde ihren Computer für Freizeittätigkeiten benutzen….
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 10:31:45)

Juegos En línea: ¡Diversión Para Literalmente Cada uno! (in Spanish)
Los juegos en línea han llegado a ser muy populares porque la gente todo sobre el mundo está utilizando su computadora para los pasatiempos….
Article byplaying-backgammon.com (23/01/2007 10:29:45)

Online Games: Fun For Literally Everyone!
Online games have become very popular because people all over the world are using their computer for leisure activities….
Article byGabriel Adams (04/01/2007 08:09:12)

The Backgammon Board – More Than Just A Pretty Face
Have you ever looked at a backgammon board and thought “What the heck”? To the beginning backgammon player, it can look completely foreign and slightly confusing, but it looks really nice does it not?…
Article byLee Dobbins (04/01/2007 08:08:56)

How to Win at Backgammon – Using the Doubling Cube
About the Doubling Cube A player who has a large advantage during a game may propose doubling the stakes with the doubling cube….
Article byRobert Power (04/01/2007 08:08:42)

History Of Chess
I come from a family of golfers. Golf is the favorite recreation of everyone in my family, including my grandparents, my mom and dad, myself and my four siblings….
Article byKadence Buchanan (04/01/2007 08:08:28)Recently written and posted Backgammon Articles:

Some Information and Tips on Backgammon Sets
Backgammon sets are as varied as the players who own them. In many cases, the styles of sets for playing backgammon reflect the personal style of the owner. Here’s some general information about backgammon playing sets and where to find them….
Written by John Adler 01 September 2008.

An Overview of Gambling in Backgammon
The possibility of gambling in backgammon is built into the game via the doubling cube. This doesn’t mean that you have to wager money in backgammon – simply don’t use the doubling cube for a gambling-free game….
Written by Benjamin Sami 31 August 2008.

Some Information on the Backgammon Board
The game board for playing backgammon is set up in a very specific way. In this article, we’ll present a brief overview of how to set up a backgammon board….
Written by Longlake James 31 August 2008.

Online Backgammon Strategy vs. “Live” Backgammon” Strategy
Playing strategic online backgammon involves a few adjustments from playing live games. This article discusses how to develop a strategy for playing online backgammon….
Written by Bob Ross 01 September 2008.

Recent Month’s Articles:
September 2008August 2008June 2008
January 2008February 2008December 2007
November 2007September 2007October 2007
August 2007July 2007June 2007
May 2007April 2007March 2007
February 2007January 2007December 2006
September 2006August 2006July 2006
June 2006May 2006April 2006
March 2006February 2006January 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar